Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych


Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:


I.Administrator danych osobowych


Administratorem Twoich danych osobowych jest Biuro Doradztwa Gospodarczego LOGICA NOVA Agnieszka Sołtysiak-Zagożdżon z siedzibą przy ul. Jakuba Przybylskiego 23, 62 – 020 Swarzędz (NIP 7831501079, REGON 300219568).


II.Cele i podstawy przetwarzania


Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:


1. w celu zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2. w celu wykonania i na podstawie zawartej umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3. w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
7. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli wyraziłeś na to zgodę;


III.Prawo do sprzeciwu


1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.


IV.Okres przechowywania danych
1. Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się związane z nią roszczenia, czyli przez 3 lata od końca roku, w którym umowa wygasła, w tym 2 lata to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
2. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.


V.Odbiorcy danych


Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające):
a) Przedsiębiorca.PRO Michał Lidzbarski z siedzibą przy ul. Księżycowa 3 w Kościerzynie (NIP 731898909), prowadzącemu platformę www.webtolearn.pl;
b) PayU S.A. z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 186 w Poznaniu (NIP 7792308495), prowadzącemu platformę płatności elektronicznych;


VI.Prawa osób, których dane dotyczą:


Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:


a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d)prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e)prawo do przenoszenia danych;
f)prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


VII.Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych


Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy.


VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji


W procesie wykonywania umowy podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o podane przez Ciebie dane. Decyzje te są podejmowane całkowicie automatycznie przy pomocy algorytmów mających pozwolić na lepsze dopasowanie usługo do Twoich potrzeb.
Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoich efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów realizacji zawartej umowy odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.