Regulamin uczestnictwa w wydarzeniu pod nazwą „Jesienne porządki firmowe”

I.
Definicje

Jeżeli w treści niniejszego Regulaminu nie zastrzeżono odmiennie, niżej wskazane pojęcia mają następujące znaczenie:
1. Wydarzenie – spotkanie pod nazwą „Jesienne porządki firmowe” o charakterze wydarzenia edukacyjno – informacyjnego odbywającego się w dniu 02 października 2021 r. w godz. 11:00 – 18:00 w Hotelu Rubinsetin w Krakowie
2. Organizator – Agnieszka Sołtysiak – Zagożdżon prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Biuro Doradztwa Gospodarczego LOGICA NOVA z siedzibą przy ul. Jakuba Przybylskiego 23 w Swarzędzu (62 – 020), NIP 7831501079, REGON 300219568
3. Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zakupiła bilet na Wydarzenie i ma wziąć w nim udział
4. Zgłoszenie – proces zgłoszenia udziału Uczestnika w Wydarzeniu
5. Regulamin – niniejszy regulamin

II.
Postanowienia wstępne
1. Regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w Wydarzeniu, w tym w szczególności zasady dotyczące Zgłoszenia Uczestników, ich praw i obowiązków oraz zakresu odpowiedzialności Organizatora.
2. Zgłoszenie i uczestnictwo w Wydarzeniu oznaczają akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest także równoznaczne z oświadczeniem o stosowaniu się do zasad porządkowych miejsc, w których organizowane będą Wydarzenia.

III.
Zgłoszenie
1. Proces Zgłoszenia polega na zakupie biletu na portalu https://drobneustroje.pl/spotkanie
2. Zgłoszenia można dokonać przez osobę inną, niż Uczestnik, jednak to Uczestnik ponosi odpowiedzialność za rzetelność i prawdziwość danych podawanych przez tę osobę w toku Zgłoszenia, a także w zakresie przetwarzania danych osobowych Uczestnika.
3. Organizator dołoży ze swojej strony starań uniemożliwiających nieautoryzowane Zgłoszenie Uczestnika przez osoby trzecie, w tym zastrzega sobie możliwość kontaktu z uczestnikiem po zakończeniu procesu Zgłoszenia, a przed rozpoczęciem Wydarzenia.
4. Proces Zgłoszenia przebiega w następujący sposób:
a) zakup przez Uczestnika biletu wstępu na wydarzenie na stronie https://drobneustroje.pl/spotkanie
b) odesłanie przez Organizatora na adres mailowy zgłoszonego Uczestnika potwierdzenia uczestnictwa w Wydarzeniu
5. Uczestnik po uregulowaniu opłaty, o której mowa w pkt. II.6 niniejszego Regulaminu otrzymuje adres e-mail wskazany w procesie Zgłoszenia fakturę VAT. W toku procesu Zgłoszenia Uczestnik wyraża zgodę na wystawienie oraz wysyłkę faktury VAT w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail.
6. Zgłoszenie i dokonanie opłaty z tytułu uczestnictwa w Wydarzeniu oznacza zawarcie umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, przy czym warunki tej umowy określa Regulamin sklepu Drobneustroje.pl akceptowany przy dokonywaniu zgłoszenia, a miejscem zawarcia umowy jest Swarzędz (siedziba działalności gospodarczej Organizatora.
7. Dokonanie przez Uczestnika płatności z tytułu uczestnictwa w Wydarzeniu po wyczerpaniu limitu dostępnych miejsc oznacza rozwiązanie umowy, o której mowa w pkt. III.9 niniejszego Regulaminu i wywołuje ze strony Organizatora obowiązek bezzwłocznego zwrotu uiszczonej opłaty. Zwrot opłaty następuje na rachunek bankowy, z którego opłatę tę wniesiono.

IV.
Obowiązki Uczestnika

1. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu, a także do przestrzegania zasad obowiązujących w obiekcie, w którym odbywać się będzie Wydarzenie.
2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za innych zgłoszonych przez siebie Uczestników. Ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników Organizatorowi będą dochodzone w sposób solidarny, w tym także wtedy, jeśli zostaną wyrządzone na rzecz osób trzecich, a do pokrycia takich szkód byłby zobowiązany Organizator.

V.
Rezygnacja z uczestnictwa w Wydarzeniu

1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Wydarzeniu bez podania przyczyny. Rezygnacja z uczestnictwa w Wydarzeniu nie rodzi roszczenia o zwrot zapłaconej przez Uczestnica ceny biletu.
2. Uczestnik przesyła oświadczenie o rezygnacji na adres kontakt@logicanova.pl, lecz nie jest to warunek konieczny. Nieobecność Uczestnika podczas Wydarzenia jest równoznaczna z rezygnacją z uczestnictwa.
3. Uczestnikowi – w tym Uczestnikowi będącemu konsumentem – nie przysługuje prawo do odstąpienia od uczestnictwa w Wydarzeniu i zwrotu wniesionej opłaty na podstawie art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134).
4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Wydarzeniu, Organizator wyraża zgodę na wskazanie przez Uczestnika innej osoby, która na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu będzie mogła uczestniczyć w Wydarzeniu.
5. O sytuacji przewidzianej w pkt. V ust. 4 Uczestnik powiadamia Organizatora nie później, niż na dzień przed Wydarzeniem. Zawiadomienie przesyła Uczestnik rezygnujący z udziału w Wydarzeniu na adres kontakt@logicanova.pl

VI.
Reklamacje

1. Uczestnik może wnieść reklamację zawierającą jego personalia i dane kontaktowe (e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu) oraz przedmiot reklamacji z opisem okoliczności uzasadniających tę reklamację w terminie do 14 dni od dnia zakończenia Wydarzenia.
2. Reklamację, o której mowa w pkt. VI.1 niniejszego Regulaminu Uczestnik może wnieść na adres siedziby działalności gospodarczej Organizatora lub elektronicznie na adres e-mail kontakt@logicanova.pl
3. Organizator rozpoznaje reklamacje Uczestnika w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a sposób rozpoznania tej reklamacji przekazuje w formie pisemnej lub elektronicznej na adresy wskazane przez Uczestnika w treści reklamacji.

VII.
Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń i rozpoznawania reklamacji

1. Postanowienia pkt. VII niniejszego Regulaminu stosuje się wyłącznie do tych uczestników, którzy są konsumentami.
2. Uczestnicy i Zamawiający będący Konsumentami mają możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów .
3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

VIII.
Odpowiedzialność Organizatora

W zakresie dopuszczalnym przez prawo, odpowiedzialność Organizatora za szkody, a w szczególności za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy albo z tytułu odstąpienia od umowy, wyrządzone Uczestnikom ograniczona jest do wysokości uiszczonej opłaty za udział danego Uczestnika w Wydarzeniu – w przypadku szkód wyrządzonych danemu Uczestnikowi. Dotyczy to wszelkich podstaw odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności deliktowej. Postanowienie to nie dotyczy Uczestników będących konsumentami.

IX.
Zmiany Regulaminu i zmiany w programie Wydarzenia

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do organizacyjnych zmian programu Wydarzenia, w tym w szczególności co do miejsca i pory Wydarzenia.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia aż do dnia jego rozpoczęcia, w tym w szczególności z powodu niezebrania wystarczającej ilości Uczestników chętnych do wzięcia udziału w Wydarzeniu (liczba ta wynosi 25 Uczestników). W takim przypadku Organizator dokona bezzwłocznego zwrotu pełnej opłaty wniesionej przez Uczestnika na rachunek bankowy, z którego opłatę tę uiszczono. Zapis ten nie dotyczy sytuacji opisanych w pkt. X Regulaminu [Postanowienia specjalne dotyczące Wydarzenia organizowanego w okresie trwania stanu epidemii]
4. Program Wydarzenia znajduje się na stronie internetowej opublikowanej pod adresem internetowym https://drobneustroje.pl/spotkanie
5. Organizator publikuje komunikat o wszelkich zmianach, o których mowa w pkt. IX.1 i IX.2 niniejszego Regulaminu na stronie internetowej opublikowanej pod adresem www.blimsien.com. Nadto Organizator przesyła informację o tym komunikacie na adres e-mail podany przez Uczestnika w toku procesu Zgłoszenia.

X.
Postanowienia specjalne dotyczące Wydarzenia
organizowanego w okresie trwania stanu epidemii
1. Uczestnicy Wydarzenia bezwzględnie stosują się do reżimu sanitarnego obowiązującego w dacie wydarzenia.
2. W przypadku konieczności zmian lub odwołania Wydarzenia z przyczyn związanych z wprowadzeniem obostrzeń sanitarnych, Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikom możliwości uczestnictwa w Wydarzeniu z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w formie telekonferencji na wybranej przez Organizatora platformie).
3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2, Wydarzenie zostanie zorganizowane w zakresie możliwym do przeprowadzenia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (wykłady, prelekcje, prezentacje).

XI.
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych odmiennie niniejszym Regulaminem zastosowanie mają polskie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
2. Sądem właściwym dla rozpoznania sporów między Organizatorem a Uczestnikiem jest właściwy rzeczowo sąd powszechny dla obszaru siedziby działalności gospodarczej Organizatora.
3. Regulamin niniejszy zamieszcza się na stronie internetowej opublikowanej pod adresem https://drobneustroje.pl/spotkanie
4. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Wydarzenia na stronie https://drobneustroje.pl